สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แนบ โดยข้อมูลนำมาใช้ประมวล และการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน ฯ โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562