รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

Award_res_53_พัฒนา_ศรีฟ้า หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ผลงาน : “กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส”
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-> รายละเอียด