ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผสมสมุนไพร

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผสมสมุนไพร ผลิตจากมูลสัตว์ปีก ผ่านการหมักที่ไม่ผสมของดิน ลดปัญหาความเป็นกรด-ด่างในดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและช่องว่างอากาศให้แก่ดิน ทำให้ดินเก็บกักธาตุอาหารและน้ำได้มากขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของระบบรากและต้นพืช ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ประหยัดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค สอบถามได้ที่ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-1779-9971

ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/iQ8OcJmUzGIyTIwD2

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   : วนิดา รัตตมณี  ประเสริฐ กล่อมฤกษ์
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.