การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย”

เอกสารประกอบการบรรยาย: 

ภาพการบรรยายพิเศษ: Click เพื่อดูภาพ

VDO: รับชมการบรรยาย

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคาร  13 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูล บทบาท วช. และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท วช 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย