รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560 เพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ อาจารย์ นักวิจัยพิมพ์ใบสมัครโดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 2. หลังจากพิมพ์ใบสมัครและแนบผลงานตีพิมพ์ฯ (Hard Copy) เรียบร้อยแล้ว สามารถนำส่งได้ที่เคาน์เตอร์งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ 

 • พิจารณาเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2560 (2017) เท่านั้น
 • คิดค่าความต่อเนื่องของบทความเฉพาะปี 2558-2560 เท่านั้น (ไม่ร่วมค่าความต่อเนื่องของปี 2551-2557)

Download เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ติดต่อสอบถาม
  คุณศุภิสรา เกียรติสันติสุข โทรศัพท์. 0-2561-4640  ภายใน 611459, 611805
  Email: info.rdi@ku.ac.th
 • หรือ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
  คุณธีรศักดิ์ สุนทรา โทรศัพท์. 0-2579-5547,ภายใน 611457, 611796 ต่อ 16 E-mail : rditss@ku.ac.th
 • คุณเรืองรอง ทองตัน โทรศัพท์. 0-2579-5547,ภายใน 611457, 611796 ต่อ 21 E-mail : rdirrt@ku.ac.th