จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยและหลักจริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ และความปลอดภัยของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ ICH GCP Guidelines ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลในประเทศไทย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ไว้ ดังนี้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์(Click) 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปิดระบบเพื่อปรับปรุง!!)

นิสิต นักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เพื่อให้ทราบกฏเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย ทั้งนี้เมื่อได้ศึกษาและผ่านบททดสอบแล้ว สามารถพิมพ์ใบรับรองประกอบการขอรับการรับรองจริยธรรมต่อไป

>>> แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก. ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 <<<
สำหรับการส่งโครงการภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) โดยระบุเนื้อความในอีเมลว่าขอรับการพิจารณาแบบออนไลน์

ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Click)

เกณฑ์โครงการวิจัยที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณารับรอง (Click)

หมายเหตุ: อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าโครงการใดเข้าข่าย Exemption review, Expedited review หรือ Full board review นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนั้น หากโครงการที่ขอรับการพิจารณา อยู่ในข่าย Exemption review คณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับรอง (Certificate of Exemption: COE) ให้กับผู้วิจัย เมื่อได้รับเอกสารรับรองแล้วผู้วิจัยจึงสามารถดำเนินการวิจัยได้

โปรดอ่าน>>> รายการเอกสารประกอบการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Click) 

หมายเหตุ: (นักวิจัยควรอ่าน และปฏิบัติตามขั้นตอน)
1) รับพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ใช้แบบฟอร์มใหม่ล่าสุดเท่านั้น ควรดาวน์โหลดและใช้แบบฟอร์มที่หน้าเว็บนี้ทุกครั้ง
     – ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการ >> การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในหน้าเว็บไซต์เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ
2) บางโครงการวิจัย อาจจะต้องส่งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากรายการเอกสารประกอบข้างต้น เช่น หนังสือขออนุญาติเก็บข้อมูล หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน  ฯลฯ
      – โดยตั้งชื่อไฟล์ PDF ให้ตรงกับเอกสาร เช่น หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน, Proposal, CVผู้วิจัยหลัก เป็นต้น สำหรับแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ให้ใช้ชื่อตามเดิม

3) นำส่งเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง(ตามรายการเอกสารประกอบฯ) ที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สวพ.มก. 
4) ภายหลังจากได้เลขที่รับโครงการ(เจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกให้>>คลิกเพื่อดูภาพ) โปรดแนบไฟล์ PDF เอกสารที่กำหนดไปยัง E-Mail: rsd@ku.th โดยระบุ

     – ชื่อเรื่องอีเมล์เป็น>> KUREC ตามด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้วิจัย (ภาษาไทย)
     – ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย
     – ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ
     – ชื่อผู้วิจัยภาษาไทย
     – ชื่อผู้วิจัยภาษาอังกฤษ
     – เบอร์โทรศัพท์มือถือ
     – เลขที่รับโครงการ สวพ.มก. และวันที่รับโครงการ (ถ้ามี)
5) หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ จะทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการได้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งเอกสารทั้งหมด

** คู่มือการให้บริการ >> การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ** 

แบบฟอร์มขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ติดต่อสอบถามและนำส่งเอกสาร

  • ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • ที่อยู่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 0-2561-4892 สายใน 611088, 611090

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ “รับรองจริยธรมการวิจัยในมนุษย์”

โปรดให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง