รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ

Award_res_53_snguansri รางวัล : นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology
จัดโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ SCOPUS
ผลงาน : “การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-> รายละเอียด