มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดพิธีเปิด “สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและเปิดตัวนวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสำหรับระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีเปิด “สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า” และเปิดตัวนวัตกรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสำหรับระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์” Innovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management (DBEM) for PV Nanogrid Systems ภายใต้โครงการระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นรับชมวิดิทัศน์แนะนำนวัตกรรม DBEM และกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การสร้างนวัตกรรม DBEM โดย ผศ. ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช ผู้อำนวยโครงการ และมีการบรรยายเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บพลังงานของแบตเตอรี่สำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ, ระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม, นวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม, เทคนิคในการติดตั้งระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม, ความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งระบบ DBEM ในระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์ จากนั้นผู้ร่วมงานปรึกษาหารือ ร่วมแสดงความคิดเห็น

ณ สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า บริเวณด้านข้างอาคารพละศึกษา และ ณ ห้องกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะสีเขียว (G-SET) อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรม ชั้น3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา