ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51st APACH Conference :SDGs in Reality

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียแฟซิฟิก (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51th APACPH Conference  : SDGs in Reality ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมทางระบบ Online ได้ที่เว็บไซต์ http://apacph2019.org/index.php/registration/ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมร่วมประชุมได้ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด