เชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำวารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

ในการนี้ กองบรรณาธิการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร สามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้