โครงการรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน) สมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ไปที่ E-mail: rdibsy@ku.ac.th/rdirpe@ku.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาต่อไป

Download เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

(หมวด 3 ข้อ 4)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณอรญา ศรีอนันต์ โทรศัพท์. 0-2579-5547, 0-2561-1985 ภายใน 1457, 1796, 1943 กด 18
    E-mail: rdibsy@ku.ac.th
  • คุณรัตนาภรณ์ ไชยแสน ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย โทรศัพท์. 0-2561-4892 ภายใน 1088 E-mail: rdirpe@ku.ac.th