สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

การพัฒนาเศรษฐกิจ

 1. กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 2. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 3. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล
 4. กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 5. กลุ่มเรื่อง ยางพารา
 6. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 1. กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
 2. กลุ่มเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ
 3. กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์
 4. กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
 5. กลุ่มเรื่อง ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
 6. กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
 7. กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน
 8. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
 9. กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข
 10. กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
 11. กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
 12. กลุ่มเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 13. กลุ่มเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 14. กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
 15. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 • ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0-2561-2445 ต่อ 607
 • ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0-2561-2445 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ analyze.parb@nrct.go.th

โปรดศึกษารายละเอียดของ เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย ให้ชัดเจนในเอกสาร
“คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ”

การนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัย นักวิจัยจะต้อง submit proposal online ในลักษณะการ key in ในระบบ NRMS โดยตรง ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัยต้องให้คำรับรองในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน โดย Download หนังสือรับรองแผนงานวิจัย หรือ หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว เสนอลงนามให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ NRMS เท่านั้น โดยไม่ต้องจัดส่ง Hard Copy ให้กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สามารถ Download รายละเอียดการประกาศรับทุนฯ และเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216