สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

เมื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้ Download หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัดเสนอลงนาม และจัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ NRMS เท่านั้น โดยไม่ต้องจัดส่ง Hard Copy ให้กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562  สามารถ Download รายละเอียดการประกาศรับทุนฯ และเอกสารต่าง ๆ
ได้ที่เว็บไซต์
https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 โทรสาร 0 2940 5495
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th