สำนักงบประมาณประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2562

ตามที่สำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวบสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย บัดนี้ได้ทำฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 จำนวน 23 ผลงาน เรียบร้อยแล้ว สามารถดาว์นโหลดได้ตาม Link ดังแนบ