มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ SsSci2019

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” [The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSci2019)] ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร