สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Getting the Best of Your Research”

ขอเชิญนักวิจัยร่วมเสวนา ในหัวข้อ Getting the Best of Your Research วิทยากรโดย Prof.Dr.Amin Ismail (Associated Editor, Food Chemistry, Elsevier) – บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อในการบรรยาย

Peer Review Trick (จากมุมมองของกองบรรณาธิการวารสาร Food Chemistry)

การร่วมกันของ eBook และ eJournal ในการทำวิจัย

ความก้าวหน้าในวงการวิจัย และแนวโน้มของวงการวิจัย

การต่อยอดของอาชีพนักวิจัย และจริยธรรมของการวิจัย

วันที่  4 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.15-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน

สำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/elsevier2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศรัญญาภรณ์   โชลิตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 215 หรือ sarunyaporn.c@ku.th

** ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประชาสัมพันธ์**

วารสาร Food Chemistry เป็นวารสารที่มี CiteScore 5.19 Impact Factor 4.946  5-Year Impact Factor 4.879 และ SJR 1.793

เป็นวารสารที่อยู่ใน Q1 ในสาขา Analytical Chemistry, Food Science และ Medicine (Miscellaneous) (ข้อมูลจาก SciMago Journal Ranking, www.scimagojr.com) และมีวารสารชื่อ Food Chemistry X เป็นแบบ Open Access ให้เลือกตีพิมพ์