ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

Award_res_53_ภานุวัฒน์ รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “เคยู โอวาการ์ด” การเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า (“KU Ovaguard” Fresh Egg Coating : Rice Snack)
จาก : การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553
จัดโดย : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
หน่วยงาน :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-> รายละเอียด