สวพ.มก. ระดมนักวิจัยประชุมพัฒนางานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมพัฒนางานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาดุก ระหว่างอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคเอกชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.