ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ OPEN HOUSE 2019

เนื่องด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดงาน “เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2019 : ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Safety Lab for Safety Life)” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน โปรดส่งแบบตอบรับโดยสแกน QR CODE มาที่ผู้ประสานงาน (น.ส.ฐาปนี ศิริสุรักษ์)