มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_pmt4-0/ ภายใน 18 กรกฎาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-849-6242