ม.รามคำแหงขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งในงานประชุมวิชาการฯ มีการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและนักวิจัย พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม