การติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทำงานติดตามการประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

 

 • การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการขัดและกดผิวระบบสั่นสะเทือนแบบอุลตร้าโซนิค สำหรับชิ้นงานโลหะในการเก็บผิวละเอียด โดย  ผศ.ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ระบบติดตามและวินิจฉัยปัญหาของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับการผลิตแบบประเทศไทย 4.0 โดย ผศ.ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • CRV VegBot: หุ่นยนต์การเกษตรปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำสวนผักในเมืองอันชาญฉลาด โดย รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

และการติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม โครงการย่อยที่ 1: การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา โดย ดร.รังสิมา  ชลคุป  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โครงการย่อยที่ 2: ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม โดย อ.พิมพวรรณ  คุ้มภัย  ภาควิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • การพัฒนาวัดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง โดย ดร.รังสิมา  ชลคุป  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด โดย ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในเห็ดสด เห็ดแห้งและสารสกัดจากเห็ดด้วยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้ โดย ดร.ณัฐภรณ์  สุทธิวิจิตรภักดี  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล  ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากว่านเพชรหึงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดย ดร.อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้  ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้ โดย ดร.อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง โดย นางสาวประภัสสร  รักถาวร  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดย นางสาวประภัสสร  รักถาวร  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร โดย ดร.ปฐมา  จาตกานนท์  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร