ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Postdoctoral Fellowship Program 2019 at Kasetsart University)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
(Postdoctoral Fellowship Program 2019 at Kasetsart University)

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก 35,000 บาทต่อเดือน (และค่าเดินทางสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเฉพาะชาวต่างประเทศ) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนสำหรับผู้รับทุน (ตามแบบฟอร์ม PD_Supervisor) และใบสมัครสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ตามแบบฟอร์ม PD_Applicant) อย่างละ 1 ชุด พร้อมสําเนาอย่างละ 5  ชุด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันฯ จะแจ้งผลการพิจารณาในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร.      0-2579-5547 ต่อ 21 (นางสาวเรืองรอง ทองตัน)    อีเมล์  rdirrt@ku.ac.th
หรือโทร. 0-2579-5547 ต่อ 19 (นางสาวอุทุมพร ทับชู)        อีเมล์  rdiupt@ku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 61-1457
โทรสาร 0-2561-1985

 

คุณสมบัติผู้รับทุน (Supervisor)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ หรือพนักงานเงินรายได้
 2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง ที่เป็นชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ ดังนี้
  2.1 วารสารวิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 หรือ SCI Expanded หรือ
  2.2 วารสารสังคมศาสตร์ ในกลุ่มวารสารฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2  SSCI หรือ AHCI
 3. มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย
 4. เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 5. มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก และมีช่วงระยะเวลาของทุนวิจัยครอบคลุมระยะเวลาที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกปฏิบัติงาน 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน
 6. มีแผนงานกำกับดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งผู้รับทุนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยรองรับได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

คุณสมบัตินักวิจัยหลังปริญญาเอก

 1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับทุนให้เข้าร่วมการทำวิจัย
 3. ไม่เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่เป็นชื่อแรก หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาในวารสารวิชาการนานาชาติ ต่อไปนี้
  4.1 
  วารสารวิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 หรือ SCI Expanded หรือ
  4.2 วารสารสังคมศาสตร์ ในกลุ่มวารสารฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2  SSCI หรือ AHCI
 5. สามารถทำงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เต็มเวลา
 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนโครงการนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากแหล่งทุนอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานส่งมอบ

ระหว่างการรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกในความดูแลของผู้รับทุนจะต้องผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้

 1. วารสารวิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 หรือ SCI Expanded อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง หรือ
 2. วารสารสังคมศาสตร์ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com) ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 SSCI หรือ AHCI อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร