สวพ.มก. จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM)”  ในด้านพัสดุและด้านการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM)”  ในด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และทราบถึงรายละเอียดของงานนั้นๆที่ได้รับการอบรม อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถามข้อสงสัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์