ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น

Award_res_53_ชิราวุฒิ.pg รางวัล : ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ปี 2553 (Outstanding Award)
จาก : โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Tchnology) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-> รายละเอียด