ร่วมยินดีแก่อาจารย์ นักวิจัย มก. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ในภายงานมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 จำนวนทั้งหมด 13 ผลงาน และพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีดังต่อไปนี้ 

  • ผศ. ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงานคือ “อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว”

  • ศ. ดร.อมร พิมานมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ. ดร.ภาสกร ปนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ. ดร.นคร ภู่วโรดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานชื่อ “การบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”

  • ผศ. ดร.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานคือ “หุ่นยนต์สำหรับการขูดหน้ายางรถยนต์อัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก”

  • รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานคือ “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม”