การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเรื่อง “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562” โดยกำหนดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า “สกสว.”เพื่อจัดทำและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ระบบวิจัยและนวัตกรรมผ่าน “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของ “สกว.” ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สกสว.” ดังกล่าว เป็นการโอนย้ายบุคลากรไปทั้งองค์กรรวมทั้งกองทุนที่มีอยู่ และยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป รายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจาก สกว. เป็น สกสว. ปรากฎตามเอกสารแนบ

ในการนี้ สกสว. จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทั้งนี้ สถานที่ทำงานของ สำนักงานฯ ยังคงเป็นสถานที่ตั้งเดิม คือ ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-278-8200 และ โทรสาร 02-298-0476 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th (รายละเอียดหน้าที่และอำนาจ ของ สกสว. ตามพระราชบัญญัติ สภานโยบายฯ)