ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ

            เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. โดยมีนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

            การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

  • ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ Click ที่นี่
  • ติดตามกิจกรรมของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้ทาง FACEBOOK: Central Lab KU Kurdi