สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย จำนวน 7 คลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สวก. ขอประชาสัมพันธ์ผ่านการรับข้อเสนอ ผ่านเวปไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเวปไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยชองประเทศ (National Research Management System :NRMS) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทราบ

ท่านสามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่