ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง Precision Forestry

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง Precision Forestry ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อร่วมกันระดมสมองพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการด้านการป่าไม้แม่นยำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

Download เอกสาร

[pdf-embedder url=”https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2019/06/PR-1.pdf” title=”กำหนดการ”]

เอกสารประกอบการบรรยาย 

ภาพการประชุม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

สถานที่จัดประชุม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถ scan QR code เพื่อลงทะเบียน