ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็ลทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายงานวิจัยในด้านพอลิเมอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ICMARI conference

สวพ.มก.ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว และ สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียน ในการร่วมการประชุมวิชาการ ICMARI ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร มก.  จำนวน 5 ราย  รายละ 4,500 บาท

สนใจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย >>> Click !!!เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม