ข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ปีงบประมาณ 2556 (จากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

  • จำนวนโครงการและงบประมาณทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [Downlod]
  • รายละเอียดโครงการวิจัยทุนภายนอก มก. จำแหน่งตามแหล่งทุน
      • แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ [Downlod]
      • แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ภายนอกประเทศ (ต่างประเทศ) [Downlod]