โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่าน Multi Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่าน Multi Mentoring System ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30-16:00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถตอบโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สามารถบูรณาการทำงานวิจัยร่วมกับทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างระบบนิเวศน์การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศ ให้เกิดผลสำเร็จและพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ Click
  • กำหนดการ[pdf-embedder url=”https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2019/06/กำหนดการMMS.pdf”]