ประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการจัดประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูล Road Map ในการประชุมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน2562 เวลา 09:30-13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อหารือแนวทางการทำวิจัย กำหนดโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยต่อไป

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถ CLICK เพื่อลงทะเบียน หรือ Scan QR Code