การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยยางพาราเพื่อขอทุน สกสว.

ภาพการประชุม 20 มิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยยางพาราเพื่อขอทุน สกสว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้รับทราบทราบข้อมูลและสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยได้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถ CLICK  เพื่อลงทะเบียน scan QR code

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  กำหนดการ  , ประวัติวิทยากร ,เอกสารประกอบการบรรยาย