ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

            เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. โดยมีนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

            การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทางในการทำสไลด์ถาวรพืชได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้สามารถให้ทำสไลด์ถาวร สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้

  • ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ Click ที่นี่
  • ติดตามกิจกรรมของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้ทาง FACEBOOK: Central Lab KU Kurdi