มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีรายละเอียดกรอบแนวทางความต้องการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มูลนิธิฯ ได้ปรับระบบการบริหารจัดการและงบประมาณการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงานตามโครงการสร้างใหม่ของมูลนิธิฯ และเพื่อให้ผลงานวิจัยตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการวิจัย และช่วยประสานงานในการดำเนินการวิจัยให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถส่งต่อและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่งานพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้หากท่านมีความสนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบที่มูลนิธิฯ กำหนด มายังแผนกโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562