สวพ.มก. จัดบรรยาย “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”  วิทยากร อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มก.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”  วิทยากรโดย อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร จากสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของพลังงานโลก และมาตรการในการประหยัดพลังงานทั้งในชีวิตประจำวันและในอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรได้นำข้อปฏิบัติไปใช้ในการประหยัดพลังงานทั้งที่บ้านและหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.