ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. โดยมีนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ และการก่อกลายพันธุ์ ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละเทคนิคของการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดทักษะ และความชำนาญ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน และวิทยากรผู้สอน

  • ภาพกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ Click
  • ติดตามกิจกรรมของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้ทาง FACEBOOK: Central Lab KU Kurdi