โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัด โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2562 มีการฝึกอบรมดังนี้

  1. [4 – 6 มิถุนายน 2562] เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
  2. *เลือนการจัดอบรม [16 สิงหาคม 2562] เทคนิคการวิเคราะห์การปนเปื้อนไนเตรทในผัก
  3. [11 – 13 มิถุนายน 2562] เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ
  4. [17 – 21 มิถุนายน 2562] เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบ Ultra-thin section เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
  5. [18 มิถุนายน 2562] เทคนิคการเตรียมสารละลายเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี
  6. [27 – 28 มิถุนายน 2562] เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC & UHPLC รุ่นที่ 10

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตามหัวข้อที่ปรากฎ หรือทางเว็บไซต์โครงการอบรมทั้งหมดที่ https://sites.google.com/ku.th/kurdicl-training