สวพ.มก. ร่วมยินดีวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบปีที่ 42

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “The Future of Libraries in Research Universities” โดยมีผู้บริหารห้องสมุดในมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน