พิธีมอบทุนวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรจากบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบีเจฟู้ตกรุ๊ป จำกัด ให้แก่ มก.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีมอบทุนวิจัย โดยบริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบีเจฟู้ตกรุ๊ป จำกัด ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยโครงการสกัดสารสำคัญสมุนไพร (กัญชา) เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านโรคมะเร็งในหลอดทดลอง โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ โดยบริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบีเจฟู้ตกรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ด้านกลิ่น และได้ร่วมการสกัดสารสำคัญจากธรรมชาติกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการศึกษาทั้งในด้านบริการวิชาการและช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์แผนพัฒนาประเทศและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป