สวพ.มก. จัดเสวนา หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนา หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้” โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

  • ความสำคัญของสายพันธ์ุกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักการปฏิบัติสำหรับการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา (ทางการแพทย์) โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
  • ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในกัญชาและหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต โดย นางสาวกรพินธุ์ ณ ระนอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์