สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed”

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://thaimycotoxin.org/ และ http://vet.ku.ac.th/king10/index.html สอบถามโทร.02-579-7537 หรือ 02-797-1900 ต่อ 4501 และ 4504