การเสวนาหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้”

กำหนดการ: 14พ.ค.62

ประวัติวิทยากร: 1) รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล      2)  น.ส.กรพินธุ์ ณ ระนอง

เอกสารประกอบการบรรยาย: ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในกัญชาและหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต

ภาพการเสวนา: ดาวน์โหลดภาพถ่าย

VDO รับชมคลิปการบรรยาย

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการเสวนา หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชา รวมถึงหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตดำเนินการวิจัยอย่างถูกต้อง แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถ CLICK เพื่อลงทะเบียน หรือ scan QR code