สวพ.มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม วิทยากรโดย นายชโนดม ชูมก งานบริหารและธุรการ และนายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้พนักงานเงินรายได้และพนักงานจ้างเหมา (TOR) ได้เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานในอนาคต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.