มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ASEIS 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Applied Sciences, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) AND The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference (4th PRN-CON) ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานบทความเข้าร่วมการนำเสนอ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aseis2019.rmutt.ac.th และส่งบทความได้ที่ http://goo.gl/w8Gjfu สอบถามโทร.0 2549 4681