มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/edu2019 สอบถามโทร.0 2160 1061-2 ต่อ 116