สวพ.มก.ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ออกแบบระบบฐานข้อมูลทุนวิจัยต่อไป วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.