มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL)

         เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คลังสารเคมี มก. (ChemInvent)
การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยของ มก.
หลักสูตรการอบรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กรกฎาคม 2562

  1. การอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด” (Biosafety Awareness; BSC, Laminar Flow and Fume Hood) Click

สิงหาคม 2562

  1. การอบรมหลักสูตร “การอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน”

กันยายน 2562

  1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 4 Click

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย”

โปรดให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” ของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง