มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL)

         เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คลังสารเคมี มก. (ChemInvent)
การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยของ มก.
  • คณะกรรมการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ
  • นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  • ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ตามแนวทาง ESPReL
หลักสูตรการอบรม
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

— อยู่ระหว่างดำเนินการ —